Nieważność umowy  kredytu zawartej z GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku (obecnie Bank BPH S.A.)