Pomoc frankowiczom

Pomoc dla frankowiczów

Krakowska kancelaria Czarniak Baszczyn jest wyspecjalizowana w pomocy frankowiczom i prowadzeniu sporów z bankami, które oferowały kredyty we frankach szwajcarskich. Nasza prawna pomoc dla frankowiczów jest kompleksowa: występujemy do sądów o uznanie za niewiążące klauzul umownych, które przewidują dowolne przeliczanie kredytu do CHF. Dochodzimy zwrotu nadpłaconych rat kredytu. W zależności od zapisów umowy kredytowej oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorców, istnieje możliwość wystąpienia o unieważnienie całej umowy kredytowej. Reprezentujemy również Klientów w procesach sądowych, w których to bank po wypowiedzeniu umowy kredytowej pozwał kredytobiorców.

W ramach pomocy frankowiczom zapewniamy naszym Klientom kompleksową analizę umowy kredytowej, regulaminu, aneksów, porady prawne, pomoc w sporządzeniu dokumentów w postępowaniu reklamacyjnym w banku, sporządzenie zawezwania do próby ugodowej, sporządzenie pozwu przeciwko bankowi i reprezentowanie przed sądem.

Obecnie prowadzone przez naszą kancelarię sprawy w zakresie pomocy pomocy dla frankowiczów dotyczą banków:
 • Bank Millennium
 • mBank (dawny BRE Bank)
 • Getin Noble Bank
 • Bank BPH (dawny GE Money Bank)
 • Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank)
 • Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Polbank)
 • PKO Bank Polski (dawny Nordea Bank Polska)
 • Santander Consumer Bank
 • PKO Bank Polski (w tym dawny Norde Bank Polska)
 • Detusche Bank
 • PEKAO (dawny Bank BPH)
 • Bank Ochrony Środowiska
 • BNP Paribas (w tym BGŻ oraz Fortis Bank)
 • Bank Ochrony Środowiska
Czarniak Baszczyn Porady prawne

Zgłoś sprawę

do konsultacji
Skontaktuj się z nami
Jeśli posiadacie Państwo kredyt w CHF i chcielibyście poznać możliwości jego „odfrankowania” oraz uzyskać informację o warunkach finansowych prowadzenia sprawy, prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną. Kredyt we frankach to postępowanie z dziedziny prawa, w której posiadamy duże doświadczenie i wiedzę.
Prawna pomoc dla frankowiczów

Kredyt we frankach - pozew dla jego posiadaczy

Złożenie pozwu przeciwko bankowi dla posiadaczy kredytu we frankach to pierwszy i najważniejszy krok, w którym poszkodowany lub reprezentująca go kancelaria wskaże wszystkie okoliczności oraz podstawy prawne dochodzenia roszczenia. Kredyt we frankach i pozew dla jego posiadaczy powinien być przygotowywany z uwzględnieniem indywidualnych cech każdego przypadku. Mimo, że istnieją gotowe szablony tzw. “pozwu frankowego”, to ze względu na ogromne zróżnicowanie oferty banków i warunków spłaty kredytu opisanych w umowie, takie pisma charakteryzują się niską skutecznością.

Nasza krakowska kancelaria prawna Czarniak Baszczyn reprezentuje osoby, które posiadają kredyt denominowany do waluty obcej oraz kredyt indeksowany kursem waluty obcej. Dopiero po gruntownym zapoznaniu się z dokumentacją i rozmowie z Klientem, a także analizie umowy kredytowej, oceniamy, jaka jest wartość przedmiotu sporu czy roszczenia względem banku są zasadne. Jeżeli tak, to dla posiadacza kredytu we frankach przygotowujemy pozew. Więcej informacji o poszczególnych rodzajach kredytów - denominowanych i indeksowanych - przedstawiamy poniżej.

Pomoc dla frankowiczów z kredytem denominowanym do waluty obcej

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn oferuje pomoc dla frankowiczów w zakresie sporów wynikających z umów kredytów indeksowanych kursem CHF banków, takich jak:

 • PKO Bank Polski (w tym dawny Norde Bank Polska)
 • Detusche Bank
 • PEKAO (dawny Bank BPH)
 • Bank Ochrony Środowiska
 • BNP Paribas (w tym BGŻ oraz Fortis Bank)

Kredyt denominowany do waluty obcej (np. CHF) to kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej, zaś kredyt został uruchomiony w walucie polskiej. Innymi słowy bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty określonej w walucie obcej, ale uruchomiony został w walucie polskiej. Kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej dzień spłaty). Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitału) stanowiącą określoną równowartość waluty obcej, w zależności od kursu wymiany walut zgodnie z tabelą kursów obowiązującą w banku.

Pomoc frankowiczom - kancelaria Czarniak Baszczyn
Więcej

W przypadku kredytów denominowanych podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385(1) i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z przepisami klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nieuzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy.

Ustalenie przez Sąd abuzywności postanowień przeliczeniowych w części w jakiej przewiduje on prawo banku do dowolnego przeliczania kursu waluty, powodować będzie konieczność wyeliminowania w umowy tych postanowień. Spowoduje to zatem konieczność wyłączenia z umowy postanowienia określającego kurs waluty, przy zastosowaniu którego ma nastąpić przeliczenie kwoty kredytu oraz dokonywanych przez kredytobiorców spłat.

Ustalenie takiego kursu jest jednak konieczne dla wykonania umowy. Brak tego postanowienia umownego uniemożliwia bowiem dokonanie denominacji kwoty kredytu. Brak dokonania denominacji przekłada się bezpośrednio na niemożliwości ustalenia kwoty zadłużenia w walucie franka szwajcarskiego. Tym samym brak jest możliwości ustalenia zarówno wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaty jak i wysokości oprocentowania.

Nadto zauważyć należy, że przy przyjęciu, że klauzule denominacyjne określają główne świadczenia stron umowy kredytu, to po ich wyeliminowaniu z umowy z uwagi na ich abuzywność brak jest w tej umowie postanowień określających główne świadczenia stron. Z kolei brak określenia w umowie kredytu takich świadczeń przekłada się na jej niewykonalność, a więc nieważność. Skutkiem stwierdzenia bezwzględnej nieważności całej umowy kredytu powinno być uznanie, że spełnione przez kredytobiorców świadczenia nie miały oparcia w łączącej strony umowie i bank jest im zobowiązany je zwrócić.

W orzecznictwie pojawiło się również stanowisko przemawiające za tym, że kredyt denominowany może zostać uznany za pozornie tylko walutowy, a w rzeczywistości złotowy, gdyż został on wypłacony i następnie spłacany w złotych polskich. W konsekwencji kredyt taki winien być traktowany jako złotowy z oprocentowaniem i marżą wskazanymi w umowie. Jednocześnie formułujemy w pozwie przeciwko bankowi roszczenie ewentualne o zapłatę kwot nadpłaconych z uwagi na stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Uznanie przez Sąd, iż klauzule przeliczeniowe są nieskuteczne skutkuję obowiązkiem po stronie banku do zwrotu na rzecz kredytobiorców nadwyżki spłat. W procesach w zakresie kredytów denominowanych podnosimy jeszcze szereg innych zarzutów, m.in. sprzeczność umowy z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe oraz art. 353 (1) k.c., brak poinformowania w sposób rzetelny kredytobiorców o istniejącym ryzyku walutowym oraz nierównomierne rozłożenie ryzyka pomiędzy stronami.

Pomoc frankowiczom - kancelaria z Krakowa

Pomoc dla frankowiczów z kredytem indeksowanym do waluty obcej

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn oferuje pomoc dla frankowiczów w zakresie sporów wynikających z umów kredytów indeksowanych kursem CHF banków, takich jak:

 • Bank Millennium
 • Getin Noble Bank
 • Bank BPH (dawny GE Money Bank)
 • mBank (dawny BRE Bank)
 • Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank)
 • Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Polbank
 • PKO Bank Polski (dawny Nordea Bank Polska)
 • Santander Consumer Bank

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej (np. CHF) to kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo- odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo- odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty) zgodnie z tabelą kursów obowiązujących w banku.

W praktyce bank wypłaca kredytobiorcom kredyt w złotych polskich, w tej samej walucie odbywa się ich spłata. Kwota kredytu zostaje we wniosku kredytowym wskazana również w złotych polskich. Sama kwota kredytu zostaje w umowie określona także w złotych polskich. Raty kredytów podlegające spłacie wyrażone zostały w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytów pobierane były z rachunku bankowego wskazanego w umowie.

Pozew przeciwko bankowi - kredyt we frankach
Więcej

W przypadku kredytów indeksowanych podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385(1) i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z przepisami klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy.

Eliminacja z umowy łączącej strony klauzul dotyczących zastosowania kursów z tabeli banku wyłącza wykonywanie takiej umowy ze względu na niemożliwość zgodnego z jej treścią ustalenia wysokości rat w ich kapitałowej części, a pośrednio także w części odsetkowej, zwłaszcza że w wyroku z 3 października 2019 r., C – 260/18, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie uznał, że przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie wypełnianiu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały.

Konsekwencją powyższego może więc być uznanie nieważności takiej umowy ex tunc, nie tylko dlatego, że abuzywne postanowienie podlega eliminacji bez możliwości wprowadzenia w to miejsce innego podobnego mechanizmu, tyle że dozwolonego, a więc zgodnego ponadto z naturą (istotą) takich stosunków umownych, lecz również dlatego, że zachodzi niemożność wykonywania, a tym samym też rozliczenia takiej umowy, spowodowana wyeliminowaniem klauzuli niezbędnej do określenia wysokości podstawowego zobowiązania kredytobiorców, czyli wysokości raty kredytowej albo pozostałej do zapłacenia części kredytu spłacanego przed terminem.

Skutkiem stwierdzenia bezwzględnej nieważności całej umowy kredytu powinno być uznanie, że spełnione przez kredytobiorców świadczenia nie miały oparcia w łączącej strony umowie i bank jest im zobowiązany je zwrócić.

Jednocześnie wnosimy również roszczenie ewentualne o zasądzenie kwoty stanowiącej nadpłacone raty z uwagi na stosowanie przez bank abuzywnych postanowień umownych w zakresie indeksacji (dowolność ustalania kursu przeliczenia kwoty kredytu wg kursu banku oraz raty kredytu wg kursu banku). W związku z powyższym stwierdzić można, że umowa jest co do zasady ważna, ale stanowi umowę kredytu złotowego z oprocentowaniem według stawki LIBOR i stałej marży banku. Uznanie przez Sąd, iż klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) są nieskuteczne skutkuję obowiązkiem po stronie banku do zwrotu na rzecz kredytobiorców nadwyżki spłat uzyskanej wskutek stosowania indeksacji do CHF. W procesach w zakresie kredytów indeksowanych podnosimy jeszcze szereg innych zarzutów, m.in. sprzeczność umowy z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 353 (1) k.c., brak poinformowania w sposób rzetelny kredytobiorców o istniejącym ryzyku walutowym oraz nierównomierne rozłożenia ryzyka pomiędzy stronami.