Polisolokaty

Likwidacja polisolokaty
Polisolokaty to - w wielkim uproszczeniu - polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ubezpieczenia na życie z UFK). Ze środków wpłacanych przez klienta część była przeznaczona na ubezpieczenie, a część, która trafiała na rynek inwestycyjny, miała generować zyski. Miała, bo polisolokaty to mało opłacalna inwestycja, rzadko pomnażająca kapitał ich posiadacza. Wśród klientów naszej kancelarii jest wiele osób, które chcą walczyć w sądzie o odzyskanie całości środków znajdujących się na ich polisach ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kompleksowo reprezentujemy ich, by walczyć o odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.
Czarniak Baszczyn Porady prawne

Zgłoś sprawę

do konsultacji
Skontaktuj się z nami
Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadały w swojej ofercie polisolokaty? Między innymi Skandia, PKO Życie (niegdyś Nordea), Axa, Open Life, Aegon, Generali, Compensa i wiele innych. Bez względu na firmę i jej ofertę, Kancelaria Czarniak Baszczyn wysuwa roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej oraz kosztów postępowania, a także o zasądzenie należnych - według ustawy - odsetek. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania - począwszy od postępowania przedsądowego, aż na sprawach przed sądami. Gwarantujemy fachowe doradztwo w toku prowadzonej sprawy. Jako jedna z niewielu kancelarii w Małopolsce posiadamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu takich postępowań.
Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty

Likwidacja polisolokaty i co dalej?

W przypadku polisolokat istnieje możliwość przedterminowego rozwiązania umowy, jednak jest to bardzo nieopłacalne z punktu widzenia osoby inwestującej w takie fundusze. Likwidacja polisolokaty lub polisy UFK wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty likwidacyjnej. Jej wysokość może opiewać nawet na równowartość 90-100% kapitału zainwestowanego w lokatę, dlatego właśnie niektóre kancelarie - np. Czarniak Baszczyn - specjalizują się w postępowaniach o zwrot tej opłaty. Jakie dokumenty należy przygotować, by móc ubiegać się o zwrot opłaty likwidacyjnej:

  • dokument potwierdzający zawarcie umowy - certyfikat polisy,
  • warunki ubezpieczenia i regulamin funduszu inwestycyjnego,
  • korespondencja o rozwiązaniu umowy (dokument rozliczeniowy i inne).

Poza opłatami firmy oferujące umowy ubezpieczenia naliczały również inne koszty (tzw. koszty zarządzania), finalnie osoba rozwiązująca umowę przedterminowo była obarczona ogromnym zobowiązaniem do spłaty. W takich sprawach zapadło już wiele korzystnych wyroków dla posiadaczy ubezpieczenia powiązanego z funduszami kapitałowymi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i Rzecznik Finansowy również opiniują, że wysokie opłaty likwidacyjne zaliczane są do niedozwolonych praktyk.

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Jeśli chodzi o odzyskiwanie opłat likwidacyjnych, to zapadło już wiele korzystnych wyroków dla posiadaczy polisolokat. Czy odzyskanie pieniędzy z polisolokaty, czyli całej wpłaconej przez posiadacza umowy kwoty, jest możliwe? W polskich sądach rozstrzygnięcia takich postępowań były różne. Część Sądów uznawała, że umowy, które pozostawiają zupełną dowolność towarzystwu ubezpieczeniowemu, są niezgodne z prawem i można wywalczyć ich całkowite unieważnienie. Jednak ostatnio ugruntował się pogląd, że tego typu umowy są jednak ważne co do zasady i tylko wprowadzenie w błąd przy zawieraniu umowy w określonych sytuacjach może dawać szansę unieważnienia umowy jako całości.

Również w sytuacjach, gdy opłata likwidacyjna była rażąco wysoka, można dochodzić swoich praw. Warto dodać, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której roszczenia posiadaczy polisolokat przedawniają się po 10 latach, a nie po 3 latach jak było dotychczas. Dzięki temu osoby poszkodowane mają znacznie więcej czasu, by odzyskać pieniądze z polisolokat.

Polisolokaty - kancelaria Czarniak Baszczyn