Kredyt we frankach - indeksowany

Oferta

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej (np. CHF) to kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo- odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo- odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty) zgodnie z tabelą kursową obowiązującą w banku.

W praktyce bank wypłaca kredytobiorcom kredyt w złotych polskich, w tej samej walucie odbywa się ich spłata. Kwota kredytu zostaje we wniosku kredytowym wskazana również w złotych polskich. Sama kwota kredytu zostaje w umowie określona także w złotych polskich. Raty kredytów podlegające spłacie wyrażone zostały w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytów pobierane były z rachunku bankowego wskazanego w umowie.

Kancelaria prowadzi obecnie postępowania w zakresie sporów wynikających z umów kredytów indeksowanych kursem CHF takich banków jak:

  • Bank Millennium
  • Getin Noble Bank
  • Bank BPH (dawny GE Money Bank)
  • mBank (dawny BRE Bank)
  • Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank)
  • Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Polbank
  • PKO Bank Polski (dawny Nordea Bank Polska)
  • Santander Consumer Bank

W przypadku kredytów indeksowanych podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385(1) i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z przepisami klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy.

Eliminacja z umowy łączącej strony klauzul dotyczących zastosowania kursów z tabeli banku wyłącza wykonywanie takiej umowy ze względu na niemożliwość zgodnego z jej treścią ustalenia wysokości rat w ich kapitałowej części, a pośrednio także w części odsetkowej, zwłaszcza że w wyroku z 3 października 2019 r., C – 260/18, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie uznał, że przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie wypełnianiu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały.

Konsekwencją powyższego może więc być uznanie nieważności takiej umowy ex tunc, nie tylko dlatego, że abuzywne postanowienie podlega eliminacji bez możliwości wprowadzenia w to miejsce innego podobnego mechanizmu, tyle że dozwolonego, a więc zgodnego ponadto z naturą (istotą) takich stosunków umownych, lecz również dlatego, że zachodzi niemożność wykonywania, a tym samym też rozliczenia takiej umowy, spowodowana wyeliminowaniem klauzuli niezbędnej do określenia wysokości podstawowego zobowiązania kredytobiorców, czyli wysokości raty kredytowej albo pozostałej do zapłacenia części kredytu spłacanego przed terminem.

Skutkiem stwierdzenia bezwzględnej nieważności całej umowy kredytu powinno być uznanie, że spełnione przez kredytobiorców świadczenia nie miały oparcia w łączącej strony umowie i bank jest im zobowiązany je zwrócić.

Jednocześnie wnosimy również roszczenie ewentualne o zasądzenie kwoty stanowiącej nadpłacone raty z uwagi na stosowanie przez bank abuzywnych postanowień umownych w zakresie indeksacji (dowolność ustalania kursu przeliczenia kwoty kredytu wg kursu banku oraz raty kredytu wg kursu banku). W związku z powyższym stwierdzić można, że umowa jest co do zasady ważna, ale stanowi umowę kredytu złotowego z oprocentowaniem według stawki LIBOR i stałej marży banku.

Uznanie przez Sąd, iż klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne) są nieskuteczne skutkuję obowiązkiem po stronie banku do zwrotu na rzecz kredytobiorców nadwyżki spłat uzyskanej wskutek stosowania indeksacji do CHF.

W procesach w zakresie kredytów indeksowanych podnosimy jeszcze szereg innych zarzutów, m.in. sprzeczność umowy z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe oraz art. 353 (1) k.c., brak poinformowania w sposób rzetelny kredytobiorców o istniejącym ryzyku walutowym oraz nierównomierne rozłożenia ryzyka pomiędzy stronami.

Pomagamy
w Twojej sprawie.

Atuty kancelarii


Jakość

Oferujemy usługi o najwyższej jakości, czemu służy szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań prawnych oraz wybór najkorzystniejszej koncepcji w każdej powierzonej sprawie dających gwarancję realizacji interesów Klienta.


Profesjonalizm

Wieloletnie doświadczeniu w obsłudze osób fizyczny oraz podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania optymalne.


Doświadczenie

Przywiązujemy szczególną wagę do sumiennego i terminowego prowadzenia spraw. Naszym celem jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, z zastosowaniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań .


Wykwalifikowana kadra

Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i rzeczowo z troską o Państwa interesy. Współpracujemy z notariatami, doradcami podatkowymi, specjalistami prawa międzynarodowego i rzeczoznawcami.

Masz pytania? Skontaktuj się