Kredyt we frankach - denominowany

Oferta

Kredyt denominowany do waluty obcej (np. CHF) to kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej, zaś kredyt został uruchomiony w walucie polskiej. Innymi słowy, bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty określonej w walucie obcej, ale uruchomiony został w walucie polskiej. Kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej dzień spłaty). Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitału) stanowiącą określoną równowartość waluty obcej, w zależności od kursu wymiany walut zgodnie z tabelą kursową obowiązującą w banku.

Kancelaria prowadzi obecnie postępowania w zakresie sporów wynikających z umów kredytów indeksowanych kursem CHF takich banków jak:

  • PKO Bank Polski (w tym dawny Norde Bank Polska)
  • Detusche Bank
  • PEKAO (dawny Bank BPH)
  • Bank Ochrony Środowiska
  • BNP Paribas (w tym BGŻ oraz Fortis Bank)

W przypadku kredytów denominowaych podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385(1) i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z przepisami klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy.

Ustalenie przez Sądu abuzywności postanowień przeliczeniowych w części w jakiej przewidują prawo banku do dowolnego przeliczania kursu waluty, powodować będzie konieczność wyeliminowania w umowy tych postanowień. Spowoduje to zatem konieczność wyłączenia z umowy postanowienia określającego kurs waluty, przy zastosowaniu którego ma nastąpić przeliczenie kwoty kredytu oraz dokonywanych przez kredytobiorców spłat.

Ustalenie takiego kursu jest jednak konieczne dla wykonania umowy. Brak tego postanowienia umownego uniemożliwia bowiem dokonanie denominacji kwoty kredytu. Brak dokonania denominacji przekłada się bezpośrednio na niemożliwości ustalenia kwoty zadłużenia w walucie franka szwajcarskiego. Tym samym brak jest możliwości ustalenia zarówno wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaty jak i wysokości oprocentowania.

Nadto, zauważyć należy, że przy przyjęciu, że klauzule denominacyjne określają główne świadczenia stron umowy kredytu, to po ich wyeliminowaniu z umowy z uwagi na ich abuzywność brak jest w tej umowie postanowień określających główne świadczenia stron. Z kolei brak określenia w umowie kredytu takich świadczeń przekłada się na jej niewykonalność, a więc nieważność.

Skutkiem stwierdzenia bezwzględnej nieważności całej umowy kredytu powinno być uznanie, że spełnione przez kredytobiorców świadczenia nie miały oparcia w łączącej strony umowie i bank jest im zobowiązany je zwrócić.

W orzecznictwie pojawiło się również stanowisko, przemawiające za tym, że kredyt denominowany może zostać uznany za pozornie tylko walutowy, a w rzeczywistości złotowy, gdyż został on wypłacony i następnie spłacany w złotych polskich. W konsekwencji kredyt taki winien być traktowany jako złotowy z oprocentowaniem i marżą wskazanymi w umowie.

Jednocześnie formułujemy w pozwie roszczenie ewentualne o zapłatę kwot nadpłaconych z uwagi na stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul przeliczeniowych.

Uznanie przez Sąd, iż klauzule przeliczeniowe są nieskuteczne skutkuję obowiązkiem po stronie banku do zwrotu na rzecz kredytobiorców nadwyżki spłat. W procesach w zakresie kredytów denominowanych podnosimy jeszcze szereg innych zarzutów, m.in. sprzeczność umowy z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe oraz art. 353 (1) k.c., brak poinformowania w sposób rzetelny kredytobiorców o istniejącym ryzyku walutowym oraz nierównomierne rozłożenie ryzyka pomiędzy stronami.

Pomagamy
w Twojej sprawie.

Atuty kancelarii


Jakość

Oferujemy usługi o najwyższej jakości, czemu służy szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań prawnych oraz wybór najkorzystniejszej koncepcji w każdej powierzonej sprawie dających gwarancję realizacji interesów Klienta.


Profesjonalizm

Wieloletnie doświadczeniu w obsłudze osób fizyczny oraz podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania optymalne.


Doświadczenie

Przywiązujemy szczególną wagę do sumiennego i terminowego prowadzenia spraw. Naszym celem jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, z zastosowaniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań .


Wykwalifikowana kadra

Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i rzeczowo z troską o Państwa interesy. Współpracujemy z notariatami, doradcami podatkowymi, specjalistami prawa międzynarodowego i rzeczoznawcami.

Masz pytania? Skontaktuj się